Nyheter

Nytt forsinkelsesgebyr

Som et ledd i kampen mot forsinkede betalinger mellom næringsdrivende har EU innført et direktiv som gir adgang til å kreve et forsinkelsesgebyr på EU 40. Norge har sluttet seg til direktivet. Bestemmelsen gjelder også dersom purringen sendes dagen etter forfall. Forbrukere er unntatt fra bestemmelsen.

Inkassosatsen økes.

Inkassosatsen er kr. 700.- fra 1. januar 2020

Forsinkelsesrenten.

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,25 prosent fra 1. juli 2022.

Direkte utleggsforretning.

Det er ikke lenger nødvendig å sende "Varsel om utleggsforretning" som et eget dokument. Betalingsoppfordringen er i Inka programmet kombinert med Varsel om utlegg. "Begjæring om direkte utlegg/Varsel" kan således sendes til Namsmannen så snart Betalings-oppfordringen er forfalt etter 14 dager.

Forliksklage inngår i Begjæringen om direkte utlegg.

Det er ikke lenger nødvendig å sende Forliksklage som et eget dokument. Begjæringen om direkte utlegg er i Inka programmet kombinert med Forliksklage. Hvis et krav er omtvistet vil Namsmannen vil Namsmannen derfor sørge for at saken behandles i Forliksrådet. Ordningen innebærer en betydelig forenkling og kortere saksbehandlingstid.

Konkursbegjæring.

De fleste misforstår med hensyn til hva det koster å begjære en skyldner konkurs. Det offentlige gebyret er kr. 1.725.-

Misforståelsen er knyttet til at skifterettene i Norge krever et depositum på kr 57.500.- som en sikkerhet for det tilfelle at saken til slutt ender med konkursåpning. Men en konkursbegjæring er ikke ensbetydende med konkurs. Som rekvirent har du full kontroll og kan trekke begjæringen hvis det viser seg sannsynlig at det ikke er noe å hente i boet. Så snart konkursbegjæringen er tilbakekalt blir depositumbeløpet refundert.

Ny tvistelov - "Småkravprosess".

Fra 1.1.2008 er det innført en ny ordning som kalles "småkravprosess". Ordningen har betydning i saker som ikke er avgjort hos Namsmannen eller i Forliksrådet, og som derfor må avgjøres i Tingretten.

Beløpsgrensen er kr. 125.000.-.

Hensikten med den nye ordningen er at mindre saker skal løses enklere, billigere og raskere. Sakene kan føres uten bistand fra advokat.

Dommeren plikter å være behjelpelig med å utfylle stevningen, hvis det er ønskelig. Videre skal dommeren gjennom telefonsamtaler med partene veilede dem og prøve å finne løsninger under saksforberedelsen. Også rettsmøtet kan foregå som telefon- eller videokonferanse. Gebyret til tingretten er kr. 3.010.- og kr. 2.150.- hvis saken først har vært behandlet i Forliksrådet.

Tingrettens avgjørelse i "småkrav" skal i alminnelighet være endelig, og kan bare ankes hvis Lagmannsretten samtykker.

Forliksrådet kan avsi dom i saker inntil kr. 125.000.- når den ene parten krever der. Fristen for å anke dommen inn for Tingretten er 1 - en - måned.

Oversikt over alle politi- og lensmannskontor

 

box